18 Januari 2009

Beberapa Jurus Ilmu Silat Dakwah

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Bagi segenap antum sekalian yang hendak beramal sholih (berdakwah/syi’ar Islam) kepada karib-kerabat maupun tetangga dekat, sampaikanlah kepada mereka Taushiyah (nasehat) maupun Tadzkiroh dari ayat-ayat Al Qur’an yang Muhkam (jelas) dan dari hadits-hadits Rosululloh saaw yang shohih, agar tidak membuka ruang dialog dan bantahan yang berkepanjangan sehingga memboroskan waktu dan menguras banyak tenaga.

Ingatlah bahwa daya-tenaga yang dianugerahkan Allah kepada kita hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sampaikanlah dengan santun (Akhlaqul Karimah) dan tetaplah sabar dalam menyampaikannya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (QS. Al Bayyinah [98] : 7)

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan Hikmah dan Pelajaran yang baik dan Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An Nahl [16] : 125)

Ajaklah mereka mengisi Masjid-masjid Allah (untuk sholat dan berdzikir) dan mendatangi majelis-majelis Tholabul Ilmi (Taklim) untuk mendapatkan Cahaya (Nur) Hidayah dari Allah, yang disampaikan melalui lisan para Muballigh.

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (QS. An Nashr [110] : 1-3)

Apabila mereka mencibir (mengolok-olok) ayat-ayat Qur’an ataupun sunnah Nabi saaw, maka tinggalkanlah mereka sebagaimana petunjuk yang terkandung dalam ayat di bawah ini:

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (QS. Al An'aam [6] : 68)

Apabila Antum diperlakukan tidak simpatik (berlebihan), maka sampaikanlah kepadanya:

Katakanlah (hai Muhammad): aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran setelah beberapa waktu lagi. (QS. Shaad [38] : 86-88)

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. (QS. Yaasiin [36] : 11)

Dan apabila antum mengalami perlakuan yang berlebihan dengan tuduhan-tuduhan yang melampaui batas, maka bersabarlah dan peganglah erat-erat dengan penuh keyakinan ayat-ayat Qur’an di bawah ini:

Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?. (QS. Ath Thuur [52] : 32)

Katakanlah: Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (QS. Al An'aam [6] : 57)

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (QS. Al Israa' [17] : 9)

Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. (QS. Al Baqarah [2] : 15)

Agar antum tetap semangat dan sebagai pengingat semangat, ada baiknya menempelkan ayat-ayat Qur’an pada tempat yang dinilai pantas.

Selamat menanam kebaikan..

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala meridhai amal sholih antum..

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An Nahl [16] : 97)

Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisaa' [] : 134)

Renungkanlah..

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At Tahrim [66] : 6)

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al ´Ashr [103] : 2-3)

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (QS. Al Zalzalah [99] : 7)

Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. (QS. Al Kahfi [18] : 30)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya.(QS. Fushshilat [41] : 8)

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al Maa'idah [5] : 9)

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad [47] : 7)

Wallahu A’lam

Billahittaufiq Wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Abdulhadi

Label: , , , ,